POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Administratorem Twoich danych osobowych, decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest:  

„IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król, z siedzibą w Bielsku - Białej (43-300) przy ul. Katowickiej 185, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472149522, REGON 243482373 , nr tel. (33) 483 31 39 lub +48 664 815 386, 602 240 160;  e-mail: biuro@ideagarden.pl.

Przetwarzaniu podlegają podane przez Ciebie dane osobowe następujących kategorii: imię , nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonania naszych usług/ dostawy towarów, adres e-mail, nr telefonu …….., pozyskane od Ciebie w związku z zapytaniami o naszą ofertę handlową, a następnie z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w naszej firmie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy z Tobą, w tym do:

 • - przesłania oferty, uzgodnień przedsprzedażowych, dokonania transakcji oraz obsługi reklamacji;
 • - obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy oraz telefon);
 • - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług/ dostawą towarów  
 • - wykonania przez nas prawnych obowiązków podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora , który przejawia się w:

 • - monitorowaniu Twojej aktywności na naszych stronach internetowych,   obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz odwiedzanie stron
 • - dopasowaniu treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami
 • - kontaktowaniu się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • - organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • - windykacji należności
 • -  prowadzeniu analiz statystycznych;
 • - przechowywaniu danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Administrator respektuje  wszystkie Twoje prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (ROGO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług. Są to firmy świadczące usługi logistyczne, transportowe,  płatnicze , marketingowe  oraz montażowe,  a także informatyczne.

W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody,masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) przysługuje Tobie wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia RODO.  Jednakże mimo wniesienia sprzeciwu będziemy mogli  nadal przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wykażemy istnienie: (a) ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoichi interesów, praw i wolności lub (b) podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) przysługuje Tobie na zasadach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, (b) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych realizowanego na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia , a Administrator nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, (c) dane osobowe były przetwarzane przez Administratora  niezgodnie z prawem, (d) Administrator musi usunąć dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator  podlega. Administrator może odmówić usunięcia danych w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje Tobie na zasadach określonych w art. 18 Rozporządzenia RODO w następujących przypadkach: (a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, (c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobiedo ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (d) wniosełeś sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Administratora, realizowanego na podstawie określonej w art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem,, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

Nie będziesz Państwo podlegał decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym na profilowaniu, wywołującym wobec Ciebie skutki prawne bądź w podobny sposób wpływające na Twoją sytuację.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy i obsługi reklamacji
 • - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • - statystycznych i archiwizacyjnych,
 • - maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W jakich celach używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.