REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa warunki sprzedaży produktów, za pośrednictwem Sklepu internetowego IdeaGarden (www.ideagarden.pl/sklep) prowadzonego przez Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król", z siedzibą w Bielsku - Białej (43-300) przy ul. Katowickiej 185, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472149522, REGON 243482373, nr tel. (33) 483 31 39 lub +48 602 240 160 lub +48 664 815 386; e-mail: biuro@ideagarden.pl (zwanym dalej Sprzedawcą),

1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
4. Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów
5. Przyjmowanie i realizacja zamówień
6. Sposoby płatności
7. Sposoby i koszty dostawy
8. Gwarancje i reklamacje
9. Rękojmia
10. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
12. Dane osobowe Klienta
13. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych
14. Regulamin
15. Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego jest przedsiębiorca działający pod firmą „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król", prowadzących działalność gospodarczą w Bielsku - Białej przy ul. Katowickiej 185, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472149522, REGON 243482373.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin" na stronie Sklepu www.ideagarden.pl/sklep. Regulamin sporządzony jest w sposób umożliwiający jego wydruk.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient dokonuje akceptacji Regulaminu. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxu.
5. Sprzedawca wskazuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem: telefonicznie pod numerem telefonu/faxu Sklepu (33) 483 31 39 lub +48 602 240 160 lub +48 664 815 386, poczta elektroniczna e-mail: sklep@ideagarden.pl; formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.
6. Klient zobligowany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
7. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu internetowego wyłącznie w celach informacyjnych.
8. Strona internetowa www.ideagarden.pl/sklep jest administrowana i redagowana przez Remigiusza Mokrosz i Magdalenę Król, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król", z siedzibą w Bielsku - Białej (43-300) przy ul. Katowickiej 185, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472149522, REGON 243482373.
9. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z póź. zm.).

§2 Definicje

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna; interaktywny formularz dostępny na stronie Sklepu internetowego, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka lub złożenie zapytania o wycenę Zamówienia oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – zarówno Przedsiębiorca jak i Konsument;
Przedsiębiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, działająca (w tym również za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz), w celach związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub wykonywaniem wolnego zawodu;
Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta oraz art. 221 kodeksu cywilnego, tj. pełnoletnia osoba fizyczna – a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych – działająca w celach niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
Konto – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zespół informacji zawierających dane Klienta, służące do jego identyfikacji, uprawniające do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, zgodnie z niniejszym Regulaminem, jak również zawierający informacje o złożonych Zamówieniach.
Koszyk – wykaz Produktów podlegających zamówieniu przez Klienta.
Formularz „Zapytaj o produkt" – interaktywny formularz umożliwiający Klientowi wysłanie zapytania o produkt.
Newsletter – Usługa Elektroniczna; elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Strona 3 z 15 korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych jego edycji i zawierająca informacje o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym.
Produkty – rzeczy ruchome - asortyment artykułów z branży ogrodniczej, dostępnych do zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem świadczenia, zgodnie z umową Sprzedaży zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, i nie wykonywanych według indywidualnej specyfikacji i zamówienia Klienta.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Umowa o dzieło – umowa w której Klient zleca Sprzedawcy wykonanie Usługi według szczegółowych, indywidualnych specyfikacji określonych przez Klienta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zawarta miedzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Usługa – świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta polegające na wykonaniu dzieła według szczegółowych, indywidualnych specyfikacji określonych przez Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy/Usługodawcy, dostępny pod domeną ideagarden.pl/sklep, za pomocą którego sprzedawane są Produkty lub Usługi, będące w internetowej ofercie Sprzedającego/Usługodawcy (art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
Usługodawca – Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król", z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Katowickiej 185, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5472149522, REGON 243482373, nr tel. (33) 483 31 39 lub +48 602 240 160 lub +48 664 815 386; e-mail: biuro@ideagarden.pl
Środek komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość, przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Umowy o dzieło ze Sprzedawcą.

§3 Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia,Formularz "Zapytaj o Produkt" oraz Newsletter.
2. Klient może dokonać zamówienia w Sklepie z chwilą rejestracji Konta lub bez rejestracji Konta - z chwilą wypełnienia Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
3. Konto – korzystanie z Konta przez Klienta możliwe jest po spełnieniu łącznie kolejnych kroków, zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie monitora:

(1) wypełnienia Formularza Rejestracji i
(2) kliknięcia pola „Zarejestruj".

W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie kolejnych kroków, zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie monitora:

(1) wypełnienia Formularza Zamówienia i
(2) kliknięcia pola „Przejdź do potwierdzenia/Dalej"

– do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Przedsiębiorców niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter", widocznej na stronie Sklepu internetowego, adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Dodaj adres". Usługę Newslettera można również zamówić poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca staje się Usługobiorcą Newslettera.
6. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
7. Usługi: Konto oraz Newsletter w Sklepie internetowym świadczone są przez czas nieoznaczony.
8. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
9. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: a)

Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
b) Dostęp do poczty elektronicznej.
c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1920x1080.
e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

10. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
12. Usługobiorcę obowiązuje zakaz ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, w szczególności dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny Produktów

1.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
2. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (np. kolor). Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 Regulaminu.
3. Ceny Produktów zamieszczone w Sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz ewentualne cła. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane indywidualnie i wskazywane w trakcie składania zamówienia.
4. Ceny przedmiotu wykonywanej Usługi, będącej przedmiotem Umowy o dzieło ustalane są z Klientem indywidualnie, w oparciu o ofertę zawarcia Umowy o dzieło. Podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT oraz ewentualne cła.
5. Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na zmiany stawki podatku VAT oraz z uwagi z uwagi na prowadzone przez Sprzedawcę czasowe akcje promocyjne. Zastrzeżone powyżej uprawnienie Sprzedawcy do przeprowadzania akcji o których mowa, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny - dla złożonego Zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
6. Sklep ma obowiązek uzyskania wyraźnej zgody Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne, wynikające ze sprzedaży Produktów w Sklepie internetowym.
7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

§5 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło w Sklepie internetowym niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
2. Zamówienia - stanowiące ofertę zawarcia umowy - w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie lub poprzez złożenie indywidualnego zamówienia (według specyfikacji sporządzonej przez Klienta) na wykonanie Usługi. W przypadku zamawiania Produktów, po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie oraz wskazane zostaną możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostarczenia towaru, jak również informacja o wysokości opłat za przesyłkę. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, a następnie akceptuje tak ustalone warunki umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie okna „kupuję z obowiązkiem zapłaty". W przypadku zamówień według indywidualnej specyfikacji sporządzonej przez Klienta, zamówienie złożone zostaje po otrzymaniu przez Klienta sporządzonej przez Sprzedawcę i wysłanej na podany w Zamówieniu adres e-mail Klienta - wyceny Usługi oraz zaakceptowaniu przez Klienta ceny Usługi, kosztów dostawy, terminu realizacji oraz sposobu płatności.
3. W zamówieniu Klient wskazuje dane konieczne do sporządzenia dokumentów sprzedaży, dane kontaktowe oraz adres dostawy.
4. Po złożeniu zamówienia Produktów, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta złożonym Zamówieniem. Automatycznie wygenerowane potwierdzenie zamówienia zawiera wykaz zamówionych Produktów, całkowity koszt realizacji Zamówienia, obejmujący cenę Produktu oraz koszty transportu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, i zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e –mail - potwierdzenia zamówienia wysłanego przez Sprzedawcę - zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. Umowa o dzieło zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w chwili zaakceptowania przez Klienta w wysłanej na adres e-mail Sprzedawcy, wiadomości, warunków Umowy, tj. przedmiotu Zamówienia, ceny obejmującej wszystkie jego składniki, kosztów dostawy oraz warunków i terminu jego realizacji, jak również terminu i sposobu zapłaty.
6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło następuje poprzez:

(1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego,
(2) przesłanie wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust. 4 lub 5, a także poprzez
(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło.

Treść Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
7. Umowa zostaje zawarta na podstawie przedmiotowego Regulaminu.
8. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:

- W przypadku zamówienia Produktów ze strony Sklepu internetowego:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę;
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy;

- W przypadku zamówienia Usługi na wykonanie dzieła - z chwilą zaakceptowania przez Klienta treści Umowy o dzieło i realizowana jest zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami;

9. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – towar wysyłany jest w terminie późniejszym lub uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, o tej samej cenie, wybrany przez Klienta.
10. Klient akceptuje, że do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje, aż do wyczerpania się zapasów Produktów objętych tą formą sprzedaży. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej. 11. Miejscem spełnienia świadczenia jest miejsce oznaczone przez Klienta (adres dostawy).

§6 Sposoby płatności

1.Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty w następujący sposób:
a). przed wydaniem zamówionych produktów Klientowi akceptowalną formą płatności jest: - przelew elektroniczny (e-przelewy) lub bankowy na wskazany rachunek bankowy w banku PKO BP, nr rachunku: 71 1020 1390 0000 6102 0433 8422; - płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu CashBill.pl.Termin zapłaty w przypadku wybrania tej formy płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia;
b). w chwili odbioru zamówionych produktów – dotyczy Zamówień dokonywanych przez Konsumenta - akceptowalną formą płatności jest: - płatność za pobraniem – w przypadku dostawy produktów za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej, płatne do rąk kuriera lub pracownika Poczty Polskiej dostarczającego Produkty;
c). w przypadków realizacji zamówienia na wykonanie dzieła – termin i sposób płatności Klient ustala ze Sprzedawcą w treści zawieranej Umowy o dzieło;
2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem serwisu CashBill.pl.
3. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: CashBill.pl – spółka CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach (adres siedziby: ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000323297, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 629-241-08-01, numer w UKNF IP10/2013.

§7 Sposoby i koszty dostawy

1. Produkty zamówione w Sklepie internetowym dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub firmy spedycyjnej.
2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. Są one wskazywane w trakcie składania Zamówienia i uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy są zróżnicowane zależnie od wagi towaru, jego gabarytu, miejsca dostawy i sposobu płatności. Koszty dostawy wskazane są również każdorazowy na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy" przy każdym z produktów.
4. Dostawa zamówionego Produktu w przypadku wyboru formy płatności przelewem, nastąpi w terminie od 1 do 28 dni kalendarzowych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - nastąpi od 1 do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5.Termin dostawy zamówionego indywidualnie przez Klienta przedmiotu Umowy o dzieło, określany jest każdorazowo, indywidualnie z Klientem w Umowie o dzieło, i potwierdzany jest w treści wiadomości e-mail, o której mowa w §5 ust 5.
6. Dokładny termin dostawy zostanie potwierdzony najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę Produktu do Klienta telefonicznie bądź mailowo.
7. Odbierający Produkt powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy, dokonać sprawdzenia stanu zewnętrznego przesyłki, a także jej zawartości. W razie stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń odbiorca przesyłki powinien w obecności kuriera dokonującego dostawy sporządzić protokół szkody albo w przypadku stwierdzenia ubytków lub uszkodzeń po odbiorze przesyłki, wezwać kuriera w ciągu 7 dni od dnia jej odebrania, w celu sporządzenia protokołu szkody. W przypadku, realizacji Umowy o dzieło, Klient potwierdza odbiór przedmiotu Umowy poprzez podpisanie protokołów odbioru.
8. Odbiór przesyłki należy potwierdzić pisemnym pokwitowaniem.

§8 Gwarancje i reklamacje

1. Prowadząca Sklep internetowy dokłada wszelkich starań by świadczone w ramach Sklepu internetowego usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego lub nieprawidłowym działaniem Serwisu, Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ideagarden.pl lub pisemnie na adres: „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król, 43-300 Bielsko-Biała ul. Katowicka 185.
3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca wskaże inny sposób.
6.Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej, którą Klient otrzymuje wraz pozostałą, prawem wymaganą, sporządzoną w języku polskim dokumentacją, w tym instrukcją obsługi, umożliwiającą korzystanie z Produktu.
7. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady: a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy; b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi, w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§9 Rękojmia

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi są określone w przepisach ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z tytułu rękojmi, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2. Zawiadomienia wynikającego z realizacji prawa do rękojmi oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ideagarden.pl lub pisemnie na adres: „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król 43-300 Bielsko-Biała ul. Katowicka 185.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi wobec Klienta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu lub przedmiotu wykonanej Usługi.
5. Jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym Produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego, przedstawia się jako producent.
6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego Konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa Strona 10 z 15 w §9 ust.5 Regulaminu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło.
7. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu, naprawy Produktu, obniżenia jego ceny, a w przypadku istotnej wady Produktu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
9. W przypadku, gdy Klient złoży oświadczenie o obniżeniu ceny Produktu lub o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić Produkt na wolny od wad lub wadę usunąć. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produkty na wolny od wad lub usunięcia wady.
10. Jeżeli kupującym jest Konsument może on, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy Produkt do Sprzedawcy lub na adres przez Sprzedawcę wskazany.
12. Dostarczenie wadliwych Produktów do Sprzedawcy może nastąpić poprzez: a) kontakt ze Sprzedawcą i odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy lub adres przez Sprzedawcę wskazany, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; b) osobiste dostarczenie Produktu do siedziby Sprzedawcy.
13. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
15. W przypadku, gdy Przedsiębiorca kupuje Produkty oznaczone co do gatunku albo Produkty mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili wydania Produktu.
16. Kupujący będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
17. Roszczenie o naprawę lub wymianę sprzedanego Produktu przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w §9 ust.4.
18. W terminie określonym w §9 ust.17 Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Produktu.
19. Jeżeli Klient żądał wymiany lub naprawy Produktu, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżenia ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany lub naprawy Produktu.
20. Do zachowania terminu wskazanego w §9 ust.17 Regulaminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.
21. W terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania naprawy lub wymiany, Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta.

§10 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta, Konsument może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub objęcia w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Realizacja prawa odstąpienia od umowy sprzedaży może nastąpić poprzez nadanie oświadczenia listem poleconym lub wysłanie pocztą elektroniczną. Możliwe jest również złożenie oświadczenia bezpośrednio u Sprzedawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej, 14-dniowy termin na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, liczy się od dnia jej zawarcia.
3. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną, Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie www.ideagarden.pl/sklep. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego pocztą elektroniczną.
4.W przypadku, gdy ten sam Konsument składa jedno zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. W przypadku dostarczania Produktów partiami lub w częściach, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
5.Konsument ma możliwość odwołania swojego oświadczenia o odstąpieniu tylko wtedy, gdy oświadczenie o odwołaniu dotarło do Sprzedawcy równocześnie lub przed oświadczeniem o odstąpieniu.
6.Kosztami obciążającymi Konsumenta wymienionymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy O prawach konsumenta, są koszty innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, bezpośrednie koszty zwrotu oraz koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7.Możliwe jest odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.
8. Konsument niezwłocznie zwraca Produkt na własny koszt poprzez pocztę lub kuriera, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy zwrócić na adres wskazany przez Sprzedawcę, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób odesłania Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Do zwracanego Produktu proszę dołączyć dowód sprzedaży.
11. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.
14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
15. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili odesłania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16. Prawo odstąpienia od Umowy o dzieło, w przypadku wykonywania Usługi polegającej na wykonaniu przedmiotu świadczenia o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie przysługuje.
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) świadczenia usług rozpoczętych za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;
(2) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(3) świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
(4) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
(5) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(6) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

§11 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami.
2. W wypadku Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
4. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do chwili uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzą na Przedsiębiorcę. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W razie przesłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§12 Dane osobowe Klienta

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności Sklepu jest Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IDEAGARDEN S.C. Remigiusz Mokrosz, Magdalena Król", z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Katowickiej 185, NIP: 5472149522.
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.). Strona 14 z 15
3. Podczas składania zmówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia Klienta. Akceptacja odbywa się przez zaznaczenie checkboxu przez Klienta.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta, mogą być one przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowej.
6. Sklep internetowy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników.

§13 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ideagarden.pl lub też pisemnie na adres: ul. 43 - 300 Bielsko – Biała ul. Katowicka 185. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
c) W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie Przedsiębiorcami, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn, poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

§15 Regulamin

1. Usługodawca/Sprzedawca publikuje aktualną wersję Regulaminu na stronach Serwisu.
2. Regulamin jest integralną częścią Umowy.
3. Usługodawca/Sprzedawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
4. O zamiarze wprowadzenia zmian Usługodawca/Sprzedawca, zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego, informuje z wyprzedzeniem Usługobiorców/Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, poprzez przesłanie na adresy e-mail informacji o zakresie zmian i terminie ich wprowadzenia w życie. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę/Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
5. O zamiarze rezygnacji z Konta Usługobiorca/Klient informuje Usługodawcę/Sprzedawcę przez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy/Sprzedawcy.
6. Jeżeli Usługodawca/Klient nie poinformuje Usługodawcy/Sprzedawcy w terminie wskazanym w ustępie 4 o zamiarze rezygnacji z Konta, zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sklep Internetowym.
7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży/Umowy o dzieło.

§15 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli strony Sklepu internetowego funkcjonują niepoprawnie, występują błędy lub inne nieprawidłowości prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną korzystając np. z poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 Nr 827), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144 poz.1204), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów mogących wyniknąć w toku realizacji przedmiotowej Umowy, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporui i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediatora itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy dla Usługodawcy/Sprzedawcy sąd.
5. Regulamin oraz pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy zawierające informacje, które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawą o prawach konsumenta Sprzedawca ma obowiązek przekazać Klientowi stanowią integralną część Umowy sprzedaży lub Umowy o dzieło zawieranej na odległość i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
6. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Usługodawcą/Sprzedawcą.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r.